Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwerytet Łódzki

Duplikaty świadectw i legitymacji

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE

 

DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

 

Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej – prosimy o wpłacanie kwot:

- duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł

- duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

Na konto:

Rada Rodziców przy LO w Konstantynowie Ł.

ul. Kilińskiego 75

95-050 Konstantynów Łódzki

 

z dopiskiem – „ opłata za duplikat świadectwa” lub „ opłata za duplikat legitymacji”

Na podstawie dowodu wpłaty będzie wystawiony duplikat dokumentu.

 

 

podanie o duplikat świadectwa / legitymacji

 

 

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r.

(Dz. U. 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

§ 19 ust.3:

Za wydanie duplikatu świadectwa odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.”;

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINASÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (DZ. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.).  

Prognoza pogody dla miasta:

.